AC ESTATES Ltd.

Monday, 23 April 2012

Gradbene faze -NEPREMIČNINE NOVOGRADNJE

NEPREMIČNINE MARIBOR

Gradnja objekta in porazdelitev stroškov

Pred začetkom gradnje je priporočljivo skleniti gradbeno pogodbo. Dobra gradbena pogodba obsega natančne določbe o splošnih tehničnih pogojih, ki jim mora ustrezati posamezno izvedeno delo. Gradbena pogodba mora vsebovati čim bolj natančno vrednost del s specificiranim davkom, opredelitev začetka in zaključka del, določbe o opravičljivih zamudah, način obračunavanja del, način plačevanja del, način obravnave storjenih napak, rok za odpravo teh napak, opredelitev obveznosti naročnika in izvajalca, izvajalčevo jamstvo odlične kakovosti opravljenih del, višina penalov ob zamudi, imena delovodij in nadzornika.

Stroški gradnje objekta so navadno razporejeni v sledeči obliki:

 • 47 % vseh stroškov predstavlja gradnja objekta do vključno III. gradbene faze,
 • 37 % predstavlja izvedba IV. gradbene faze,
 • 16 % pa dokončanje objekta oz izvedba V. gradbene faze.
I. gradbena faza

Pred začetkom gradnje je potreben pregled projekta in ostale dokumentacije z investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, kar omogoča vsem stranem, da se podrobneje seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in potekom gradnje načrtovanega objekta. Tako gradnja poteka hitreje in zanesljiveje, brez nepotrebnih zapletov in zavlačevanj.

I. gradbena faza predstavlja začetek fizične gradnje objekta, potem, ko smo pridobili vso potrebno dokumentacijo, na podlagi katere lahko začnemo z gradnjo. V prvo gradbeno fazo so zajeta gradbena dela:

 • priprave terena,
 • priprave gradbišča,
 • zakoličbe,
 • izkopa gradbene jame,
 • postavitve temeljev in temeljne plošče.

Priprava terena pomeni pripravljanje zemljišča za izkop in nadaljnjo gradnjo. Na gradbišču je treba odstraniti vse odvečno drevje in skale, zasuti morebitne jarke in kotanje, v katerih bi lahko zastajala voda, v primeru, da je zemljišče pretirano vlažno, je potrebno odvodnjavanje terena oz. drenaža.

Sledi priprava gradbišča, pri čemer je potrebna postavitev gradbene barake, ograditev gradbišča s primerno ograjo, postavitev sanitarij in vodne oskrbe, ob dostopu na gradbišče pa je treba postaviti tablo, na kateri so podatki o investitorju, izvajalcu in nadzorniku gradbenih del na parceli. Zahtevnost ureditve gradbišča je odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta, ki ga gradimo. Več o sami pripravi gradbišča je zajeto v razdelku Priprava na gradnjo.

Po pripravi gradbišča je potrebno opraviti zakoličbo objekta, ki pomeni prenos tlorisa in položaja objekta s projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v naravo. Zakoličbo lahko opravi geodet, ki izpolnjuje z Zakonom o graditvi objektov predpisane pogoje. Pri zakoličbi pa je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine. O zakoličenju objekta se izdela zakoličbeni načrt, ki zagotavlja zakoličbo v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in ga podpišeta odgovorni geodet in izvajalec ter pooblaščeni predstavnik občine, če je ta prisoten pri zakoličbi.

Po opravljeni zakoličbi objekta sledi izkop gradbene jame, za postavitev temeljev in temeljne plošče. Pri izkopu gradbene jame je dobro, da izkopano zemljo deponiramo in jo prihranimo za kasnejše zasutje in ureditev okolice novozgrajenega objekta.

Sledi izdelava temeljev objekta. Pred betoniranjem temeljev sta potrebna priprava in utrjevanje dna gradbene jame, s čimer zagotovimo minimalno posedanje zgrajenega objekta in preprečimo razpoke. Po postavitvi temeljev je priporočljivo, da opravljeno delo preveri in oceni gradbeni nadzornik. Potrebna je tudi hidroizolacija postavljenih temeljev, ki preprečuje vdor talne vode ali vlage v objekt.

II. gradbena faza

II. gradbena faza pomeni nadaljevanje z gradnjo objekta, potem, ko smo opravili vsa potrebna pripravljalna dela in s postavitvijo temeljev zaključili s I. gradbeno fazo. II. Gradbeno fazo predstavlja:

 • postavitev kletne plošče, pri objektih, ki so podkleteni.

Odločitev za kletne prostore je odvisna predvsem od želja, ki jih imamo glede objekta, v katerem bomo bivali. V veliki meri pa je odvisna tudi od podlage, na katero objekt gradimo. Če bo pri izkopu za klet namreč potrebno miniranje, bo to posledično pomenilo precejšnje zvišanje stroškov za gradnjo hiše.

Pomembna je predvsem pravilna izvedba zasipa kletnih zidov, da se ta kasneje ne poseda preveč.

III. gradbena faza

III. gradbena faza predstavlja:

 • konstrukcijska gradbena dela vseh etaž in podstrešja,
 • izvedbo strešne konstrukcije,
 • izvedbo krovskih del.

Že pred začetkom gradnje objekta se odločimo, kateri gradbeni material bomo uporabili pri zidavi. V enem izmed razdelkov smo se natančneje razpisali o gradbenih materialih, njihovih lastnostih in njihovi izbiri. Pri klasični stanovanjski gradnji se navadno odločamo za gradnjo z zidaki, ki jih je danes na tržišču že kar nekaj različnih vrst.

Pri konstrukcijskih delih etaž postavljamo najprej zidove in seveda pripadajoče strope, ki pomenijo predelni konstrukcijski element med dvema etažama objekta.

Po zadnji postavljeni etaži sledi postavitev ostrešja. Streha je zgornji in hkrati najbolj obremenjeni del hiše, ki zgradbo varuje pred vremenskimi vplivi ter bivanjskim prostorom zagotavlja toploto in udobnost. Da streha optimalno opravlja svoje funkcije mora biti ustrezno načrtovana, izvedena in vzdrževana. Osnovno pravilo pri izdelavi in načrtovanju ostrešja je preprostost konstrukcije; bolj kot je streha preprosta in osnovno oblikovana, lažje namreč opravlja svojo nalogo. Pri izdelavi ostrešja ni priporočljivo varčevati in pretirano zniževati stroškov, saj sta kakovostno ostrešje in kakovostna kritina osrednjega pomena za kakovost bivanja in zaščito ostalih konstrukcijskih elementov objekta. Izrednega pomena je pravilna izdelava konstrukcije ostrešja, pri čemer mora biti vsak element strešne konstrukcije pred postavitvijo ustrezno zaščiten. Še posebej pomembna je zaščita takrat, kadar za konstrukcijo ostrešja uporabljamo les in lesene elemente. Poleg lesenih strešnih konstrukcij se lahko pri gradnji stanovanjske hiše odločimo še za betonsko ali kovinsko strešno konstrukcijo. Pri izdelavi ostrešja pa je nujno predvideti tudi kasnejšo uporabo podstrešnega prostora. Če bomo v njem uredili bivalne prostore, je potrebno to upoštevati pri konstrukciji, določanju višine ostrešja in pri toplotni izolaciji ostrešja.

Tudi pri izbiri kritine je pomembno, da dobro preučimo materiale, ki nam jih ponujajo posamezni proizvajalci in se med njimi odločimo za tisto kritino, ki bo objektu oblikovno in pa predvsem glede na namembnost uporabe najbolj ustrezala. Odločimo se lahko za opečno kritino, ki je pri gradnji stanovanjskih objektov tudi najpogosteje uporabljana. Poleg tega imamo na voljo tudi druge vrste kritin kot so betonske kritine, vlaknocementne plošče, kovinske kritine ali plošče iz umetnih materialov. Kot sodobna načina kritin pa se uveljavljata tudi slama ali travnata ozelenitev strehe, ki pa imata svoje prednosti, vendar pa sta zahtevni za vzdrževanje. Pri nakupu kritine je dobro predvideti kvalitetnejšo kritino, kar pomeni daljšo življenjsko dobo in daljše obdobje, po katerem bo potrebno kritino menjati. Pri pokrivanju ostrešja je izrednega pomena izbira kakovostnega krovca-kleparja. Pri tem moramo biti pozorni na pravočasno in strokovno izvedbo del in ustrezno strokovno podkovanost za svetovanje pri izbiri ustrezne kritine.

K postavitvi ostrešja sodijo tudi kleparska dela, kamor štejemo opremo stavbe z vsemi elementi, ki so izdelani iz tanjše pločevine. To je predvsem izdelava in montaža strešnih žlebov, odtočnih cevi, obrob, strešnih oken, portalov, snegolovov.

IV. gradbena faza

Po opravljenih grobih gradbenih delih etaž in podstrešja, vključno s prekrivanjem strehe, sledi IV. gradbena faza, ki vključuje:

 • postavitev predelnih sten v notranjosti objekta,
 • izdelavo betonskih tlakov,
 • izdelavo izolacije objekta,
 • notranje in zunanje omete,
 • napeljavo vseh potrebnih inštalacij,
 • talne in stenske obloge, ki zahtevajo mokro vgradnjo,
 • postavitev masivnih stopnišč,
 • vgradnjo stavbnega pohištva,
 • ključavničarska dela,
 • kamnoseška dela.

Izdelava predelnih sten je bistveno manj zahtevna kot sama izdelava zunanjih, nosilnih zidov objekta, saj ima predelna stena zgolj estetsko funkcijo in pa predvsem funkcijo ločevanja posameznih prostorov znotraj objekta. Iz tega razloga je za predelne stene moč uporabiti tudi materiale, ki omogočajo hitrejšo postavitev, kot so npr. stene iz gips plošč, z namenom večje estetske vrednosti pa se lahko odločimo za predelne stene iz steklenih zidakov ali drugega ustreznega materiala.

Na tla posamezne etaže je pred namestitvijo oblog treba izdelati betonske tlake. Njihova izdelava je dolgotrajna predvsem zaradi sušenja materiala, zato so za takšno vrsto gradbenih del primernejši poletni kot pa zimski meseci. Na betonske tlake nato po želji namestimo ustrezno oblogo. Na stene pa je potrebno pred nanosom obloge ali pred pleskanjem izdelati omete. Ometi morajo biti izdelani tudi na zunanji strani objekta, pred nanosom fasade.

Del IV. gradbene faze je tudi izdelave ustrezne izolacije objekta, pri čemer je potrebno poskrbeti za kakovostno toplotno ter zvočno izolacijo. O primernosti materialov in postopkih izdelave izolacije objekta si lahko več preberete v razdelku, ki je posvečen izolaciji.

Pred zaključnimi deli je treba poskrbeti za napeljavo vseh potrebnih inštalacij, in sicer:

 • nizkonapetostnih elektroenergetskih inštalacij, kamor štejemo inštalacije za moč in razsvetljavo,
 • informacijskih inštalacij (telefon, antena, domofon,…),
 • vodovodnih in odtočnih inštalacij,
 • plinskih inštalacij,
 • sistema ogrevanja.

V IV. gradbeni fazi je predvidena tudi vgradnja stavbnega pohištva, kamor štejemo vsa okna, senčila, polkna, vhodna, garažna in notranja ter balkonska vrata, ograje, stopnišča,… Vzporedno z nameščanjem stavbnega pohištva se izvedejo tudi vsa ključavničarska dela.

V. gradbena faza

V okviru V. gradbene faze se izvedejo vsa preostala, zaključna gradbena dela, in sicer:

 • zaključitev inštalacij,
 • slikopleskarska dela,
 • steklarska dela,
 • polaganje stenskih in talnih oblog.

V. gradbena faza pomeni zaključitev gradnje objekta do točke, ko je objekt pripravljen za takojšnjo vselitev. Tako so pripravljene tudi t.i. »hiše na ključ«.

Po izgradnji objekta sledi urejanje okolice objekta. Lepo urejena okolica je v zadovoljstvo ob pogledu skozi okno, hkrati pa polepša videz zgrajenega objekta. Koliko denarja bo potrebno odšteti za ureditev okolice, je v precejšnji meri odvisno od terena in njegovih značilnosti. Večji strošek predstavlja predvsem ureditev dovoznih poti, oblaganje zunanjih površin in usmerjanje meteornih voda.

vir: Slonep.net

NEPREMIČNINE MARIBOR

Gradnja bo odvisna od povpraševanja - NEPREMIČNINE

NEPREMIČNINE MARIBOR

Povpraševanje po novih stanovanjih na kakovostnih lokacijah je večje, kot se zdi na prvi pogled.
Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije je lansko ponudbo na nepremičninskem trgu zaznamovalo slabšanje investicijskega okolja. Nadaljeval se je val prisilnih poravnav in stečajev gradbenih podjetij, ki so v preteklosti nastopala kot investitorji v večje nepremičninske projekte.

Velika zadolženost in insolventnost gradbenega sektorja, slaba dostopnost bančnih posojil za nepremičninske projekte, visoke cene zazidljivih zemljišč in visoki gradbeni stroški ter zaloge neprodanih stanovanj iz minulih let so vplivali na nadaljnje zmanjševanje obsega načrtovanih novogradenj.

Predvsem to velja za stanovanjske stavbe, katerih površina v izdanih gradbenih dovoljenjih v letu 2011 se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšala za skoraj 30 odstotkov. V primerjavi z rekordnim letom 2007 je bila načrtovana gradnja stanovanjskih stavb po površini manjša že za več kot 60 odstotkov, kar kaže predvsem na bistveno zmanjšanje števila velikih stanovanjskih projektov za trg.

Kupci prepoznali slabo kakovost

Kaj nam lahko podatki, da imamo na eni strani precej neprodanih stanovanj, na drugi strani pa se jih je lani zelo malo tudi zgradilo, povedo o slovenskem nepremičninskem trgu, smo vprašali Boruta Breznika iz ljubljanske nepremičninske agencije Realist . Pravi, da se je to zgodilo zaradi povpraševanja. Kupci namreč zaznavajo razlike v kakovosti lokacije in gradnji novih stanovanj, zato zahtevajo diferenciacijo cen glede na te razlike. Precejšnja zaloga tako imenovanih novogradenj, ki to zaradi starosti v resnici niso več, je po Breznikove mnenju nastala v obdobju brezglavega investiranja, načrtovanja in nakupov. Realno je bila ponudba novogradenj večja od povpraševanja že v času namišljenega velikega povpraševanja, predvsem zaradi špekulativnih nakupov. Zdaj tega ni več.

Povpraševanje je, kakovostnih novogradenj malo

V Sloveniji strmo pada število izdanih gradbenih dovoljenj, kar pomeni, da bo v prihodnje novogradenj še manj. »V prihodnje bo novogradenj toliko, kolikor bo kupcev,« odgovarja Breznik na vprašanje, kako bo manj obsežna gradnja vplivala na slovenski trg nepremičnin. Dodaja, da danes investitorji projekte načrtujejo na podlagi obsežnih raziskav povpraševanja, na drugi strani pa bodo morali imeti zagotovljeno in zavarovano financiranje ter realna pričakovanja glede donosa. Takih investitorjev pa je v današnjih časih zelo malo.

»Brez investiranja v najemni trg bo večina starih novogradenj ostala prazna. Povpraševanje po novih stanovanjih na kakovostnih lokacijah pa je večje, kot se zdi na prvi pogled,« trdi Borut Breznik in dodaja, da je nakupov nepremičnin manj tudi zaradi finančnih težav investitorjev, ki ne dobijo dovolj sredstev za dokončanje projektov. Uspešni bodo tisti, ki bodo imeli zanimiv projekt in pridobili zaupanje.

Vir: Finance, Oglasna priloga - Nepremičninski oglasnik

NEPREMIČNINE MARIBOR

Nepremičnine Celje tepejo stara posojila - NEPREMIČNINE

NEPREMIČNINE MARIBOR

Z novim razpisom bodo podelili 55 neprofitnih stanovanj, po katerih je bilo že lani izjemno povpraševanje.

Nepremičnine Celje so objavile javni razpis za najmanj 55 neprofitnih stanovanj na območju celjske občine, ki jih bodo še letos ali prihodnje leto oddale v najem. Vloge bodo sprejemali do sredine maja, gre pa za različno velika stanovanja, ki jih bodo razdelili po treh ločenih prednostnih listah. Najmanj trideset stanovanj bo namenjenih tistim, ki glede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe, za približno deset stanovanj bodo morali najemniki plačati lastno udeležbo, petnajst pa jih čaka na mlade in mlade družine. Ti se bodo lahko vselili v povsem nova stanovanja, ki so jih Nepremičnine Celje zgradile na Teharjah.

Glede na izkušnje iz minulih let in splošno stanovanjsko problematiko lahko seveda pričakujejo, da bo prošenj bistveno več, kot je na voljo stanovanj. Lani se je namreč na razpis prijavilo kar 548 prosilcev, od katerih se jih je na prednostno listo uvrstilo 479, ključe stanovanj pa je dobilo komaj 42 srečnežev. Tisti, ki so ostali praznik rok, imajo letos več možnosti. Po vsakem razpisu se sicer prednostna lista oblikuje na novo, vendar se točkuje tudi udeležba iz prejšnjih let.

Gradnja neprofitnih stanovanj upočasnjena

Ker je v mestu zelo veliko praznih stanovanj, si ljudje pogosto ustvarijo napačen vtis, da vsa neprofitna stanovanja niso izkoriščena. Stanovanja, ki so prazna, so namreč v zasebni lasti, medtem ko so neprofitna stanovanja polna oziroma so začasno prazna samo takrat, kadar v njih potekajo obnovitvena dela. Tudi pavšalne ocene, da bi lahko zaradi velikega povpraševanja v Celju pospešili gradnjo neprofitnih stanovanj, niso ravne primerne. V gospodarsko zaostrenih razmerah in ob pogojih, ki vladajo na nepremičninskem področju, je namreč za družbo Nepremičnine Celje tak projekt silno velik zalogaj, ki ga sama brez soinvestitorjev ne more izpeljati.

Družba posluje z minimalnim dobičkom, ker v glavnem ves prihodek namenja za gradnjo, nakup ali vzdrževanje stanovanj. Ima tudi status neprofitne stanovanjske organizacije, ki jim je pred leti zelo koristil pri najemanju posojil na Stanovanjskem skladu RS. Prejšnje vodstvo družbe je ta denar namenilo za pospešeno gradnjo, ostali pa so dolgovi, ki direktorici Danici Doberšek zdaj povzročajo veliko neprijetnosti. Gre namreč za to, da so pred leti sklenjena posojila imela še temeljno obrestno mero in takšne klavzule, ki družbo finančno močno obremenjujejo oziroma so zanjo precej dražja od posojil, ki so danes na voljo v bankah. Doberškova je razočarana, ker Stanovanjski sklad RS ne želi spremeniti pogodb oziroma jim ponuja sodelovanje, ki pa zanje ne pride v poštev.

Različni pogledi na ceno gradbenih del


"Če smo denimo po neki posojilni pogodbi dolžni milijon evrov, je Stanovanjski sklad RS v skupnem projektu pripravljen sodelovati s 500.000 evri. V posojila, ki se zdaj dobijo na trgu, je torej pripravljen konvertirati samo toliko denarja in nič več. Problem je v tem, da je pred leti imel izjemno neugodne razpise," razlaga Doberškova. Njihova cena gradbenih, obrtnih in instalacijskih del je bila bo besedah Doberškove namreč tako nizka, da ni pokrivala osnovnih stroškov. "Cena je bila določena pred približno tremi leti in je bila samo za približno 50 evrov višja od tistega, ki je bil določen takrat, ko se je še delal nacionalni stanovanjski program, ki že dve leti ne velja več. "Če si se torej odločil za sodelovanje z Stanovanjskim skladom RS, si mu v bistvu poklonil določen odstotek v stanovanjih," pojasnjuje Doberškova.

Prepričana je, da cena gradbenih, obrtnih in instalacijskih del po občinah ne bi smela biti različna, saj je odvisen od kvadrature stanovanje in ne od lokacije. Cena gradbenih materialov je namreč povsod po Sloveniji enaka, dejstvo pa je tudi, da je gradnja majhnih stanovanj po kvadratnem metru dražja kot gradnja velikih stanovanj. Iz razpisov zadnjih let je razvidno, da je v Celju veliko povpraševanje po majhnih stanovanjih. Med prosilci je namreč kar 70 odstotkov takšnih, ki so samski ali živijo v dvoje. Prošenj pet- ali veččlanskih družin, ki potrebujejo velika stanovanja, je bilo komaj tri do štiri odstotke.

Neprofitne najemnine ne krijejo stroškov


"Vse to želimo dopovedati Stanovanjskemu skladu RS in upamo, da bo naša opozorila upošteval," pravi Doberškova, ki opozarja tudi na težave, ki jih imajo zaradi limitiranih najemnin za neprofitna stanovanja. Neprofitne najemnine so določene z uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in so že od leta 2006 nespremenjene. V Celju najemnin ne morejo dvigniti, ker so že na najvišji možni ravni, problem pa je, ker z njimi ne pokrijejo amortizacije v nekem normalnem obdobju. To je tudi vzrok, da posojil v bankah za gradnjo neprofitnih stanovanj ne morejo dobiti. Prosijo lahko samo za posojilo na poslovanje celotne družbe.

Mestna občina Celje je Nepremičninam Celje lani podelila stavbno pravico za 50 let za 5000 kvadratnih metrov zemljišča na Dolgem polju, kjer bi lahko prihodnje leto s petimi milijoni evrov zgradili blok s približno sedemdesetimi stanovanji. Seveda pa bi se tako velikega zalogaja v Nepremičninah Celje lahko lotili samo pod pogojem, da bi Stanovanjski sklad RS uvedel drugačno politiko in sodeloval pri gradnji pod ugodnejšimi pogoji.

Vir: Dnevnik, Mojca Grušovnik

NEPREMIČNINE MARIBOR

PRODAMO 3*Hotel s 70 sobami, z možnostjo razvoja, v naravi le 10 km iz Ljubljane (Ljubljana - Slovenija). - NEPREMIČNINE INVESTICIJE

Prodamo 3* hotel (z oceno 4,2), ki se nahaja na odlični lokaciji v naravi, vendar le 10 km iz centra Ljubljane. Hotel je pričel s poslovanjem leta 2008, ter se lahko pohvali z nenehno rastjo zasedenosti, in sicer 24,22% v letu 2009, 33,07% v letu 2010 in 36,63% v letu 2011, v letu 2012 pa zasedenost še raste. Hotel ima trenutno 67 sob in 3 apartmaje, od tega 32 dvoposteljnih sob, 16 enoposteljnih sob ter 19 dvoposteljnih sob z dodatnim ležiščem. Velik delež prihodka hotel ustvarja z zaponitvijo sejne dvorane, in sicer 30% do 40%. Trenutno ima hotel sejno dvorano s 50-imi sedišči, vendar ima hotel še neizdelane prostore, kjer je predvidena dodatna večja sejna dvorana s 120 sedišči. V neposredni bližini predvidene sejne dvorane, je v planu še izgradnja dodatne jedilnice - restavracije s 120 sedišči z neposrednim izhodom na letno teraso oz. prostorom za piknik. Takšna restavracija je idealna za zaključene družbe (poroke in druga slavja), ki lahko veliko doprinese tudi zapolnjenosti hotelskih prenočišč. Trenutna kapaciteta restavracije, ki se nahaja v kletnih prostorih hotela znaša 55 sedišč. Simpatična kavarna v pritličju hotela ima trenutno 25 notranjih sedišč ter 50 sedišč na dveh zunanjih terasah.
Hotel se lahko pohvali še s sodobnim ogrevalnim sistemom, toplotno črpalko (voda-voda), ki nato preko konvektorjev z niskimi stroški greje celotni hotel. V hotelu je izkoriščena tudi tehnična in sekundarna voda, ki se uporabilja za splahovanje v sanitarijah ter zalivanje. Hotel ima lastno pralnico in likalnico, ter dva dvigala (osebno ter tovorno). Pred hotelom je na voljo 84 parkirnih mest.

Število sob:
67 sob in 3 apartmaje
Velikost hotela:
cca 4.000 m2
Zemljišče hotela: 5.761 m2 + ca 1.000 m2 (30 letni brezplačni najem)
Leto gradnje stavbe: 1948
Leto izgradnje v hotel: 2008
Cena za celoto: 8.600.000 €
Možnost nakupa deleža lastništva, v minimalni vrednosti 1 mio €.

Možnost odkupa dela hotela v velikosti cca 600 m2 ter cca 350 m2 zemljišča, ki lahko predstavlja samostojno zaključeno celoto, primerno za zdravstveno dejavnost, ordinacije, alternativno medicino ipd.. V primeru odkupa dela, ki zajema 8 sob ter druge spremljevalne prostore po želji kupca, bo prodajalec izdelal na ključ. Predvideno je tudi zunanje dvigalo.
Cena za del hotela na ključ: 1.600.000 €

Ogled je možen po izkazani resnosti. Več informacij lahko dobite le na ogledu oz. sestanku.

NEPREMIČNINE INVESTICIJE

PRODAMO 4*Hotel v naravi le 10 min iz Maribora (Podravje - Slovenija). - NEPREMIČNINE INVESTICIJE

Prodamo 4* hotel v naravi ob jezeru, ki se nahaja le cca 10 minut iz Maribora. Hotel je zaradi svoje pozicije v neokrnjeni naravi ter lastnega zemljišča, v velikosti 48.139 m2, kjer so urejene sprehajalne poti, primeren tudi za razne zdravstveno rehabilitacijske namene, alternativno medicino ipd. .
Hotel je kategoriziran kot 4*, gostom pa nudi užitke neokrnjene narave, wellnes s savnami, whirpoolom ter prostor za relaksacijo. Hotel ima 10 sob s terasami, jedilnico in je sodobno opremljen. Hotel je energetsko varčen, skupaj z izvajalci gradnje, pa je prejeli nagrado bralcev časnika Finance za najboljši projekt uporabe obnovljivih virov. Celoten sistem ogrevanja in hlajenja se odvija s talnim in stenskim sistemom, ki svojo energijo črpa iz toplotne črpalke. Tako v hotelu ni neprijetnih klimatskih naprav oziroma radiatorjev ob zelo nizkih obratovalni stroški. Za ljubitelje golfa, hotel ponuja tudi enkraten golf simulator.

Ogled je možen po izkazani resnosti. Več informacij lahko dobite le na ogledu oz. sestanku.

Število sob:
10 dvopostelnih sob
Velikost hotela:
697,40 m2 neto uporabnih površin + spremljevalni prostori (strojnica)
Zemljišče hotela: 48.139 m2
Leto gradnje hotela: 2011
Cena za hotel: 2.550.000 €

NEPREMIČNINE INVESTICIJE

Španski hotelirji o načrtih v Izoli - NEPREMIČNINE INVESTICIJE

NEPREMIČNINE MARIBOR

Celotni projekt vlaganj v območje od Delamarisa do izolske Rude bi zahteval približno 300 milijonov evrov.

Danes se bodo izolski svetniki za tesno zaprtimi vrati sestali z Luisom Ramosom, regionalnim direktorjem Meliá Hotels International, in s predstavniki Urbane prenove Izola, konzorcija lastnikov zemljišč na območju Ladjedelnice Izola in Delamarisa. Iz prve roke bodo izvedeli, kakšne načrte ima največja veriga hotelskih 
resortov v Izoli.

Načrte za gradnjo velikega turističnega naselja na območju ladjedelnice in ribiške predelovalne industrije pripravljajo lastniki teh zemljišč že skoraj pet let. Doslej niso prišli niti do naročila občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). »Če bi ga naročili v ponedeljek, bi projekt lahko najhitreje uresničili v štirih letih,« nam je včeraj povedal Marko Vihar, zunanji sodelavec Urbane prenove Izola.

Celotni projekt vlaganj v območje od Delamarisa do izolske Rude bi zahteval približno 300 milijonov evrov. V tem znesku so upoštevani tudi izgradnja umetnega otoka, privezi ter športne in rekreacijske površine, predvsem pa seveda hoteli in turistični apartmaji. Kaj natančno bi zgradili in na kakšnih površinah, je težko napovedati.

Marko Vihar nam je dejal, da lahko razpravljajo le o idejnem osnutku prostorskega načrta. Po približnih ocenah imajo lastniki zemljišč 12,5 hektara površin, h katerim bi enajst hektarov dodala še občina Izola. Tu bi zgradili en hotel najvišje kategorije (vsaj pet zvezdic) z največ 250 ležišči, en hotel kategorije štirih zvezdic z od 350 do 400 ležišči in več turističnih apartmajev. Skupaj je skupina Meliá zainteresirana za upravljanje 1800 turističnih ležišč v različnih turističnih objektih. Poleg tega bi zgradili tudi nekaj turističnih apartmajev za trg. Vse skupaj naj bi bilo veliko približno tako kot turistično naselje Bernardin.

Zaplete se pri iskanju investitorjev

Luis Ramos bo izolskim svetnikom danes povedal, da je velika španska hotelska veriga pripravljena prevzeti upravljanje turističnega naselja in predlagati ali iskati tudi potencialne investitorje. Prav pri investitorjih pa se načrt Urbane prenove Izola zaplete. Izolani komaj verjamejo, da bi se našel investitor, ki bi bil pripravljen vložiti toliko denarja, saj vedo, da je turizem kapitalsko nizko donosna panoga. Janez Zemljarič, direktor Urbane prenove Izola, pa nam je včeraj zatrdil, da investitorji niso problem, da poznajo pet takih (predvsem gre za finančne sklade iz tujine, tudi iz držav proizvajalk nafte), ki bi bili pripravljeni vlagati v projekt in bodo to prišli povedat v Izolo.

»Španska hotelska veriga nam je odprla oči«

»Najpomembnejši korak je priprava OPPN. Investitor mora vedeti, da bi za načrte, ki jih pripravlja, v mestu dobil podporo in da bi bil prostorski načrt lahko sprejet,« je povedal Marko Vihar.

Izolski župan Igor Kolenc je včeraj povedal, da izolska občina sama ne more izdelati prostorskega načrta. Sodelovati mora tudi tisti, ki je prepričan, da bo gradil, in seveda prepričan, da bo dobil podporo. Pri tem je odprtih kar nekaj prostorskih dilem: denimo, kako zagotoviti nepozidan 25-metrski priobalni pas in hkrati luksuznim hotelom zagotoviti neposreden stik z izolsko plažo. Prav tako je treba poskrbeti za sanacijo morskega dna, ki ga je v desetletjih obratovanja dodobra uničila ladjedelnica (deloma tudi Delamaris).

Kolenc je dejal, da so veseli že zato, ker je v Izolo prišel predstavnik ugledne svetovne hotelske verige, ki je porušil mit izolskih gostincev in turističnih delavcev, da se tukaj ne izplača graditi več kot hotele s tremi ali največ štirimi zvezdicami. »Španska hotelska veriga nam je odprla oči, zato današnje srečanje razumemo kot izobraževanje občinskih svetnikov in možnost za realnejši premislek o našem nadaljnjem urejanju prostora.«

Zdi se, da bodo šele po današnjem obisku v Izoli lahko začeli bolj realno razmišljati o tem, kaj naj sploh naredijo s svojim mestom. Seveda lahko ostanejo tudi pri tem, kar imajo danes, je menil izolski župan.

Meliá Hotels tudi na Hrvaškem

Meliá Hotels International je španska hotelska veriga, ki je nastala leta 1954 in velja za največjo verigo hotelskih resortov na svetu. V 35 državah premore 350 hotelov, od tega 149 v Španiji, 25 na Kubi, 20 na Hrvaškem, 12 v Braziliji... Sloveniji najbližji je v turističnem naselju Meliá Istrian Village v Katoru pri Umagu.

Vir: Delo, Boris Šuligoj

NEPREMIČNINE MARIBOR

Španci jih niso zadovoljili- NEPREMIČNINE INVESTICIJE

NEPREMIČNINE MARIBOR

Obisk. Megalomanski hoteli in koncept španske verige za Izolo niso primerni.

Za zaprtimi vrati so se včeraj z občinskimi svetniki srečali predstavniki španske turistične verige Melia Hotels International. V Izoli so pred časom že bili in si ogledali območje, ki se jim zdi zanimivo.

"Zdaj so želeli svoje ugotovitve predstaviti županu, a se je Igor Kolenc odločil, da se z njimi ne bo pogovarjal sam, temveč skupaj s svetniki," razlagajo na občini.

V Izolo je včeraj na vabilo lastnikov parcel, ki jih predstavlja Janez Zemljarič, prišel Luis Ramos, regionalni direktor hotelske verige.

Najprej izkoristiti obstoječe

"Španci bi hotele, če jih bo kdo v Izoli res zgradil, le upravljali. Njihov koncept pa za Izolo ni sprejemljiv; hotele imajo namreč odprte le od tri do štiri mesece na leto. Prav tako za kraj niso primerni megalomanski hoteli s po več sto sobami.

In sploh – najprej je treba zagotoviti boljšo izkoriščenost obstoječih turističnih zmogljivosti. Preden se gradi, naj se ve, za koga se bo sploh gradilo in kaj se bo temu ponudilo," smo po pogovoru slišali od svetnikov, ki ne želijo biti imenovani.

Sogovorniki ocenjujejo, da se želijo lastniki zemljišč, do katerih so se dokopali v predkriznih časih, zdaj na vse pretege znebiti svoje naložbe.

Vir: Zurnal24.si, Suzana Kos


NEPREMIČNINE MARIBOR

Gorenje v masovno prodajo nepremičnin - NEPREMIČNINE INVESTICIJE

NEPREMIČNINE MARIBOR

V Ljubljani naprodaj zemljišče s pripadajočimi objekti v vrednosti 11 milijonov evrov.

Velenjski prodajalec bele tehnike pod vodstvom Franja Bobinaca v okviru dezinvestiranja, ki so ga začeli izvajati lani, prodaja nepremičnine in objekte. Poleg nepremičnin v Sloveniji prodajamo tudi poslovno nepotrebne nepremičnine v tujini, so danes povedali v Gorenju , ki je v soboto objavilo razpis za dezinvestiranje v višini okoli 35 milijonov evrov.

V Ljubljani Gorenje GTI tako prodaja poslovni distribucijski center na Brnčičevi ulici s pripadajočim zemljiščem v vrednosti 10,3 milijona evrov, Gorenje pa prodaja zemljišče s pripadajočimi objekti tudi na Magistrovi 1 v vrednosti 11 milijonov evrov.

Kompleks v Šoštanju vreden 3,3 milijona evrov

V Šoštanju Gorenje Notranja oprema prodaja proizvodno - poslovni kompleks, katerega prodajna cena je 3,3 milijona evrov, Gorenje pa prodaja stavbno zemljišče v vrednosti 350 tisoč evrov. V Rogatcu Gorenje za 580 tisoč evrov prodaja stavbno zemljišče, v Trbovljah pa Gorenje Surovina prodaja stavbno zemljišče v vrednosti 525 tisoč evrov.

V Novi Gorici Gorenje Surovina za milijon evrov prodaja poslovno zgradbo s pripadajočim zemljiščem, prav tako je naprodaj poslovna stavba na Ptuju, in sicer za 600.000 evrov. V Kopru za 1,5 milijona evrov prodajajo poslovno zgradbo z zemljiščem, v Struževem pri Kranju je naprodaj zemljišče za 1,7 milijona evrov, v Kranju pa poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem za milijon evrov.

Poslovna stavba v Ljubljani vredna 2,5 milijona evrov

Gorenje Surovina v Ljubljani prodaja tudi poslovno zgradbo s pripadajočim stavbnim zemljiščem v vrednosti 2,5 milijona evrov. Gorenje pa v Vinici prodaja še dve enosobni stanovanji v vrednosti 33 tisoč oziroma 25 tisoč evrov.

Vir: Finance, Gospodarstvo, STA


NEPREMIČNINE MARIBOR

Nova cona v Velikem otoku bo fleksibilna - NEPREMIČNINE INVESTICIJE

NEPREMIČNINE MARIBOR

Ko investitor potrka na vrata, je treba imeti že pripravljena zemljišča za gradnjo poslovnih in obrtnih objektov. Zato bo občina Postojna ob obstoječi obrtni coni v Velikem otoku na nekaj več kot 34.000 kvadratnih metrih uredila novo cono.

Cona bo zrasla jugovzhodno od obstoječe proizvodno-obrtne cone. Proizvodni in poslovni dejavnosti bo na novo namenjenih nekaj več kot 31.000 kvadratnih metrov površin, vendar bo dejansko pozidanih le dobrih 18.000 kvadratni metrov.

Več kot 7000 kvadratnih metrov bodo namreč prekrivale zelenice, skoraj 6000 kvadratnih metrov bo šlo za ceste in pločnike. Poleg tega bo v jugovzhodnem delu cone še skoraj 3000 kvadratnih metrov prostora, namenjenega športu in rekreaciji, tja bodo preselili igrišče.

Take so glavne poteze občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Poslovno obrtna cona Veliki otok, ki ga je postojnski občinski svet sprejel na zadnji seji. Ker bodoči investitorji še niso znani, OPPN ne določa natančno, kaj in kako se bo gradilo. Raje ostaja fleksibilen, določene so le gradbene enote oziroma maksimalne velikosti gradbenih parcel, ki jih bo mogoče deliti na manjše. Stavbe bodo lahko visoke do deset metrov.

Komunalno infrastrukturo želi občina graditi s pomočjo evropskega denarja, glede povpraševanja morebitnih investitorjev pa direktor občinske uprave Boštjan Udovič pravi: “Veliko se jih oglasi, toda večinoma ostanejo pri povpraševanju.” Kljub temu je treba imeti zemljišča pripravljena, saj investitorja ni mogoče pritegniti z odgovorom, da prostor sicer je, vendar je treba pred gradnjo še sprejeti OPPN.

Postojnski svetniki so sprejem tega akta podprli z odločno večino 20 glasov od 21 prisotnih, a ne brez pomislekov in pripomb. Goran Blaško (SD) je opozoril, da krajani niso bili seznanjeni z OPPN: “Krajevna skupnost ni bila obveščena, ni imela možnosti razprave.“ To je po njegovem v nasprotju z ustaljeno navado in dobro prakso, ne glede na to, da se je s sprejemom mudilo.

Tudi Uroš Petohleb (LDS) je vprašal, kako je potekal dialog s prebivalci kraja. Ocenil je, da Veliki otok ni najboljša lokacija za tako cono, vendar je po drugi strani najbolje razširiti cono na že obstoječi lokaciji. Dovoz do cone mimo Postojnske jame po njegovem ni smiseln, bolje bi bilo zgraditi obvoznico, je predlagal.

Udovič je pojasnil, da OPPN ničesar ne določa na novo in ničesar ne spreminja, le “podrobneje precizira” določila občinskega prostorskega načrta (OPN), ki pa je že bil v javni obravnavi in javni razgrnitvi. ”Z OPN so bili seznanjeni že prej, OPN je bil podrobno predstavljen,” je zagotovil, enako tudi župan Jernej Verbič.

Blaško se je strinjal, da je ta razlaga sicer pravilna in v skladu s predpisi, a je vseeno predlagal: “Dajmo se držat uzanc.” Na vprašanje o morebitnih prebojih zidu pa je od pristojnih dobil odgovor, da bodo pri gradnji le povezali ceste med staro in novo cono, preboja zidu ne bo.

Vir: Primorske novice, Tina Čič
NEPREMIČNINE MARIBOR

Na noge zaradi stavbnega nadomestila - NEPREMIČNINE

NEPREMIČNINE MARIBOR

V Kamniku želeli povečati prihodke in pravičneje razporediti plačevanje nadomestil, a so sprožili vsesplošno negodovanje občanov.

V občini Kamnik bodo zaradi posodobitve evidenc zemljišč in številnih napak, ki so jo spremljale, občani letos prejeli položnice za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča kasneje kot v drugih občinah, saj bodo podatke o odmeri z občine na Davčno upravo RS (Durs) posredovali šele danes oziroma zaradi stavke bolj verjetno jutri.

Kljub zamudi pa so zaradi številnih domnevno še ne odpravljenih napak in nezakonitega zbiranja podatkov včeraj opozicijski svetniki kljub temu ves dan mrzlično pripravljali predloge, ki bi morebiti še lahko ustavili izvajanje odloka in nove odmere, še preden na Dursu zares zavihajo rokave.

Ni skrivnost, da je zaradi spornih sprememb odloka in domnevnih nepravilnosti pri vzpostavljanju evidenc že nekaj mesecev na nogah zajeten del občanov, ki so ustanovili civilno pobudo in napovedali protestno zborovanje. Na to je občinsko upravo opozorila tudi opozicijska svetnica Ana Marija Maja Suhoveršnik, ki je župana Marjana Šarca naravnost povprašala, ali se zaveda, da se mu zaradi nezadovoljstva nad izvedeno odmero približuje revolucija na kamniškem Glavnem trgu.

Protesti so legitimni

Šarec je včeraj povedal, da ni zaskrbljen, saj je protest legitimna pravica občanov, ki niso zadovoljni z novo odmero. Dodal je, da nekateri mešajo odlok in evidence, da so oboje pripravili strokovno in vse postopke, ki jih je potrdil občinski svet, vodili zakonito. Ne nazadnje naj bi bila za nekatera območja nova odmera celo nižja kot prej. Zato ne vidi nikakršnega razloga za zadržanje izvajanja odloka ali širitev dnevnega reda naslednje seje občinskega sveta.

Prav to, zadržanje izvajanja, kot so dejali, ustavno spornega odloka in razširitev dnevnega reda naslednje seje, so namreč včeraj poskušali doseči opozicijski svetniki, ki bi radi pred protesti preizkusili vse druge možnosti. To je potrdila tudi Suhoveršnikova in opozorila, da je bilo zbiranje podatkov na terenu ustavno sporno. Prav tako kot Marinka Mošnik, ki koordinira prizadevanja opozicijskih svetnikov, je dodala, da so bili svetniki pri sprejemanju odloka v marsičem zavedeni.

Obeta se tudi javna škoda

"Žal se občinska uprava ne zaveda, da bodo občani iskali pravno zaščito in bodo sporni odlok poskušali razveljaviti po sodni poti, občina pa bo ostala brez prihodkov iz naslova nadomestil za stavbna zemljišča," so med drugim zapisali člani civilne pobude, ki bi "radi preprečili javno škodo in nerazumno obdavčitev v času, ko se celotna Slovenija zvija v krču insolventnosti in upadanja gospodarske aktivnosti. Sporni odlok bi lahko še dodatno zmanjšal gospodarsko aktivnost v občini in odhod podjetnikov v druga gospodarsko in politično prijaznejša okolja," so sklenili.

Suhoveršnikova pa je že v svetniški pobudi poudarila, da nezadovoljni občani opozarjajo, da gre pri novi odmeri za pravo zmešnjavo, za nerazumljive vsote, pomešana lastniška razmerja in številke, ki niso realne. Zato jo je zanimalo še, koliko je stal projekt, ki bo zaradi tega, ker vlada pripravlja zakon o davku na nepremičnine, zelo kratkotrajen.

Na občinski upravi so v odgovoru spomnili, da so želeli z novimi evidencami pravičneje prerazporediti plačevanje prispevka med vse občane, ki so se doslej plačevanju množično izmikali, saj se evidenc ni posodabljalo skoraj desetletje. Vrednost projekta so ocenili na 259.860 evrov. Predvidevali so, da se bo število zavezancev povzpelo na 9000, a se je izkazalo, da jih je kar 13.225. Prav tako so podvomili, da bi bili odlok in nove evidence kratkotrajnega daha.

Vir: Dnevnik, Anita Vošnjak

NEPREMIČNINE MARIBOR

Kot gobe po dežju - še en nakupovalni center v Zagrebu - NEPREMIČNINE INVESTICIJE

NEPREMIČNINE MARIBOR

Samo dva tedna nazaj so v Zagrebu odprli velikanski nakupovalni center, zdaj pa so začeli graditi še enega - med vlagatelji je tudi sklad, ki ima sedež v Grčiji.

Na Hrvaškem kar ni in ni dovolj nakupovalnih centrov. Pred dvema tednoma so tako odprli City Center One East, zdaj pa prihaja novica o začetku gradnje še enega nakupovalnega centra, piše tportal.hr. Zagreb je z njimi že zdaj preplavljen, kupna moč prebivalcev pa je vse nižja.

Vrednost naložbe ocenjena na 50 milijonov

Gradnja 50 milijonov evrov vrednega centra na Vrbanih III se je začela pred dnevi, zaključek del pa je predviden v letu 2013. Imel bo 40 tisoč kvadratnih metrov površin. Za projektom stojita grški sklad Bluehouse Capital in Zagrebačka banka, ki gradnjo podpira s kreditno linijo. Za razvoj centra Point je zadolženo podjetje Sonae Sierra.

Center s spremljajočimi dejavnostmi

Običajno so nakupovalni centri namenjeni kupcem, ki tja pridejo z namenom nakupovanja in tam ostanejo dlje časa, v Pointu pa ciljajo na prebivalce dveh večjih zagrebških sosesk. Le-te bi večkrat tedensko privabili s športnimi prireditvami in vsebinami, kakovostno gastronomsko ponudbo namesto lokalov s hitro prehrano in veliko teraso v drugem nadstropju, kjer bo prihajalo do raznoraznih dogodkov.

Bluehouse Capital ima sedež v Grčiji

Prvotna ideja o nakupovalnem centru s štirimi nadstropji je bila zaradi razmer na trgu zmanjšana na dve nadstropji. Nepremičninski sklad Bluehouse Capital ima sicer sedež v Grčiji, deluje v vzhodni in srednji Evropi, med vlagatelji vanj pa so EBRD, poslovne banke, pokojninski skladi in družinska podjetja iz Evrope, ZDA in Bližnjega vzhoda.

Vir: Finance, Svet, Matej Kačič

NEPREMIČNINE MARIBOR

Friday, 13 April 2012

Kupcem nepremičnin se je treba danes bolj posvetiti - NEPREMIČNINE

Prodajalci nepremičnin morajo delovati kot svetovalci.
Ker je zdaj kupcev nepremičnin - zlasti stanovanjskih - precej manj kot pred krizo, se je treba tem, ki so na trgu, posvetiti bolj kot prej. A številni prodajalci nepremičnin še vedno uporabljajo enak prodajne prijeme kot pred krizo.

Tako ugotavlja direktor nepremičninske agencije Metropola Zoran Madon. Kot pravi, posebni trženjski prijemi za prodajo nepremičnin v času, ko sta za neko nepremičnino v vrsti stala dva kupca ali več, niti niso bili potrebni. Danes je treba kupce aktivno iskati, saj je ponudba precej večja od povpraševanja. V trženje in prodajo nepremičnin - tako stanovanjskih kot poslovnih - pa vložiti precej več truda.

Temelj je prodajni pogovor

»S kupcem se je treba najprej izčrpno pogovoriti. V prodajnem pogovoru, ta za stanovanjsko nepremičnino ponavadi traja od 30 do 45 minut, poskušamo izvedeti čim več dejavnikov, ki so pomembni za kupca. Če dobro poznamo potrebe in želje kupca, pa tudi njegove finančne zmožnosti, je možnost, da bomo na trgu zanj našli primerno nepremičnino, veliko večja. Na podlagi informacij, ki smo jih pridobili v prodajnem pogovoru, lahko za kupca pripravimo ožji izbor nepremičnin, ki si jih nato ta ogleda. V nasprotnem primeru bi bila izguba časa in energije velika - tako na strani agencije kot kupca -, rezultata pa ne bi bilo. Zelo pomembno je, da v agenciji na prodajo oziroma nakup nepremičnine gledamo skozi oči kupca in da delujemo kot svetovalci,« poudarja Madon.

Dodana vrednost za kupca

Pomen dodane vrednosti za kupca pri prodaji nepremičnin poudarja tudi direktor agencije Stoja Trade Zoran Đukić. Kot pravi, se današnji prijemi pri prodaji zelo razlikujejo od tistih pred krizo. »Stvari smo obrnili na glavo,« je zatrdil.

Podrobnosti zaradi posnemovalcev sicer ni želel razkriti. Navedel je le eno dodano vrednost, ki jo ponujajo najemnikom in kupcem nepremičnin, gre večinoma za tuje diplomate. »Še pred njihovim prihodom v Slovenijo jim predstavimo naš portal ( www.dcs.si ), na katerem poleg ponudbe nepremičnin dobijo vse preostale informacije ter ponudnike storitev in izdelkov v Sloveniji. Pri tem pa mi iz njihovega povpraševanja po raznih storitvah na portalu spodbujamo nepremičninsko povpraševanje.«

Kako pri zelo dragih nepremičninah

Pri prodaji zelo dragih nepremičnin, takšnih, ki denimo stanejo milijon evrov in več, je kupca treba obravnavati kot zelo pomembno osebo, pravi Đukić. To obsega prilagojen prodajni proces, pristop in obravnavo strank, njihovo razumevanje, transport ... Madon je ob tem poudaril tudi ustrezno vizualno predstavitev nepremičnine oziroma katalog, ki je ponavadi v elektronski in fizični obliki.

Pri iskanju kupcev za tovrstne nepremičnine je najpomembnejše mreženje. Ponujanje zelo dragih nepremičnin na nepremičninskih portalih, kar se sicer pogosto dogaja, po Madonovem mnenju takšno nepremičnino razvrednoti.

Vir: Finance, priloga Zahtevni gradbeni projekti, Sabina Petrov

NEPREMIČNINE MARIBOR

Tuesday, 10 April 2012

Za deset odstotkov znižali cene - NEPREMIČNINE MARIBOR

Stanovanja. Konstruktor Invest bo prodajal stanovanja v paketu. Gurs za letos ne napoveduje nižjih cen.

“Kdaj bo dražba, še ne vemo, saj sklep na sodišču še ni pravnomočen,” je za Žurnal24 pojasnil Silvo Zorc, stečajni upravitelj Konstruktor Investa.

Naprodaj cela stolpnica

To podjetje, ki ima v lasti skoraj vsa prazna Konstruktorjeva stanovanja – Betnavo in stolpnice –, je namreč že objavilo ponudbo za prvo javno dražbo za prodajo stanovanj oziroma celotne nedokončane stolnice. “Ker je že bilo nekaj interesentov in je bila večina povpraševanja po paketnem nakupu, smo se odločili, da gremo v paketno prodajo. S tem bomo tudi skrajšali stečajni postopek, saj ne bomo prodajali vsakega stanovanja posebej,” je dodal Zorc. Tako lahko na prvi dražbi kupite še nedokončano stolnico na primer za dobrega 3,3 milijona evrov. Cene so tako za okoli deset odstotkov nižje od tržne vrednosti.

Med najcenejšimi v državi

Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije (Gurs) so bile v Mariboru ponujene cene novih stanovanj od 1.300 do 3.300 evrov za kvadratni meter. “Večjega padca cen, ki so že tako med najnižjimi v državi, se za letos ne pričakuje,” so za mariborsko območje povedali na Gursu.

Vir: Zurnal24.si, K.P.

NEPREMIČNINE MARIBOR

Vse več ljudi kupuje njive in gozd - NEPREMIČNINE MARIBOR

Ljudje se spet zanimajo za gozdove, predvsem zaradi nenehnih dražitev energetskih virov, kot sta plin in kurilno olje.

Direktor agencije Insa Branko Potočnik precej zaskrbljeno gleda na mariborski trg nepremičnin. Meni, da trg stagnira predvsem zaradi težko dostopnih in dragih virov financiranja, velike brezposelnosti in splošnega nezaupanja v gospodarske razmere.

Na drugi strani Potočnik pozna kupce, ki želijo premoženje razpršiti in se zavedajo, da so nepremičnine zelo varna dolgoročna naložba, od katere sicer ni mogoče čez noč pričakovati velikih zaslužkov, lahko pa zagotavljajo varen in stabilen donos iz najemnin.

Tako se v Mariboru prodajajo tista stanovanja, katerih cena je primerna lokaciji in urejenosti. Povpraševanje po urejenih stanovanjih za ugodno ceno vedno obstaja, prav tako zanimanje za manjše, urejene in moderne stanovanjske hiše, medtem ko gredo zelo velike starejše hiše zelo težko v prodajo. V minulem letu so zaznali tudi povečano povpraševanje po kmetijskih zemljiščih. Ljudje se spet zanimajo za gozdove, predvsem zaradi nenehnih dražitev energetskih virov, kot sta plin in kurilno olje.

Potočnik pravi, da je zagon gospodarstva temelj za vzpostavitev boljših razmer na slovenskem nepremičninskem trgu. Veliko pričakuje od nove vlade, ki je predvidela več ukrepov, vendar gospodarstvo pričakuje njihovo izvedbo.

Vir: Finance, Oglasna priloga - Nepremičninski informator
NEPREMIČNINE MARIBOR

Intervju: Zaloga novih stanovanj je velika - NEPREMIČNINE MARIBOR

Jožef Murko o novogradnjah v Mariboru.

Čeprav v Mariboru ni večjih stanovanjskih projektov, je ponudba novih stanovanj v štajerski prestolnici pestra. Jožef Murko, ustanovitelj in solastnik mariborske nepremičninske družbe Dodoma , pravi, da teh stanovanj investitorji ne bodo tako hitro prodali, saj se povpraševanje zmanjšuje.

V Mariboru in okolici je novogradenj izjemno malo. Zakaj?

Ključni investitorji so v stečaju, drugi pa prodajajo zaloge. Gradnja se končuje le pri projektu Habakuk, v poslovni objekt se prenavlja nekdanji hotel Slavija, država pa gradi medicinsko fakulteto. Druge novogradnje niso tako pomembne.

Ali se na trgu čuti primanjkljaj novogradenj in kako bo ta primanjkljaj v prihodnje vplival na celoten trg stanovanjskih nepremičnin v Mariboru?

Ne. Primanjkljaja danes ne čutimo. Po naši oceni je trenutno na trgu okoli 200 stanovanjskih hiš in vsaj 500 stanovanj, ki čakajo na kupce. Prepričan sem, da primanjkljaja tudi v prihodnje ne bo. Novi projekti bodo trgu pravočasno ponujeni, le povpraševanje mora biti. To pa je pogojeno s kupno močjo in občutkom varnosti. Za ilustracijo: ob zadnji napovedi vlade o varčevalnih ukrepih se je obisk v naših poslovnih enotah bistveno zmanjšal.

Poznamo zgodbe mariborskih gradbincev, ki so večinoma končali v stečaju. Zakaj so se po vašem mnenju zgodili ti stečaji?

Po bitki smo vsi generali. Po moji oceni so se banke šle investicijsko bančništvo na slovenski način. Gradbince so kreditirale s kratkoročnimi posojili, pri tem pa niso dovolj preverjale kapitalske ustreznosti, pomemben je bil le denarni tok. Pa tudi na lastno udeležbo so v večini primerov pozabile, da ne govorimo o prijateljskih povezavah. Če gradbinci ne bi dobili posojil na tako lahek način, ne bi izvajali vseh teh projektov in danes ne bi bili v stečaju. Konservativne banke, poznam le eno, se teh iger niso šle in te danes nimajo težav. Zgodovina se pač ponavlja. Imam gradivo o tej temi iz leta 1995, ki opisuje nepremičninsko krizo v ZDA konec 80. let prejšnjega stoletja. Popolnoma iste napake.

Kako bi lahko v Maribor privabili nova investicijska oziroma gradbena podjetja?

Ko se bo mesto nehalo ukvarjati s kulturo, bo mogoče le kdo začel razmišljati o razvoju gospodarstva. Če se bo to zbudilo, bomo potrebovali proizvodne prostore, stanovanja, če se bomo odločili razvijati tudi turizem, pa še nekaj hotelov in spremljajočih objektov. Tedaj bodo nastala oziroma se razvila gradbena podjetja, seveda če ne bodo prevladali tujci. Zdaj novih investitorjev in gradbincev ne potrebujemo, še tisti, ki so, nimajo dovolj dela.

Ali lahko napoveste, kaj se bo na področju novogradenj zgodilo v prihodnjem letu dni?

Prepričan sem, da podjetniški duh ni umrl. Pojavili se bodo investitorji, ki bodo iskali svoje tržne niše v okviru naših trenutnih možnosti. Verjemimo tudi vladi, ki pravi, da bo poenostavila postopke za gradnjo objektov.

Podatki Gursa
Na zalogi približno 400 novih stanovanj

Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije , ki so jih objavili v letnem poročilu, lani v Mariboru niso končali niti začeli graditi nobenega večjega stanovanjskega objekta. V zalogi neprodanih novih stanovanj, ki večinoma izhajajo iz gradnje, dokončane v letih 2008 in 2009, je okoli 400 enot, delež neprodanih stanovanj pa znaša okoli 45 odstotkov. Nedokončanih je še 81 stanovanj v projektu Mariborska metropola in 25 v projektu MTB Centrum . Oba investitorja, Konstruktor Invest in MTB , sta šla lani v stečaj, njune nepremičnine pa se poskušajo prodati investitorjem, ki bi projekte dokončali.

Ponudbene cene novih stanovanj so lani znašale med 1.300 in 3.300 evrov na kvadratni meter, kar je bilo očitno preveč, saj se zaloga neprodanih stanovanj iz minulih let ni bistveno zmanjšala.

Vir: Finance, Oglasna priloga - Nepremičninski informator

NEPREMIČNINE MARIBOR

Relativno najdražji je najem v Mariboru in Celju - NEPREMIČNINE MARIBOR

Na Štajerskem se splača stanovanja oddajati, na Primorskem in Gorenjskem pa najemati.

Najem stanovanja je relativno najcenejši v Kranju in Kopru. Predvsem je to nekoliko presenetljivo za Kranj, ki je razmeroma blizu glavnemu mestu, tržne cene stanovanj pa so precej nižje kot v Ljubljani in Kopru. Najem stanovanja je relativno najdražji, oddajanje pa še najbolj donosno v Mariboru in Celju, kjer je raven tržnih cen najnižja.

Analiza, ki jo je v letnem poročilu o dogajanju na trgu nepremičnin v Sloveniji objavila Geodetska uprava Republike Slovenije (Gurs), je med drugim tudi pokazala, da je Ljubljana po tem kazalniku nekje na sredini. V raziskavi so na podlagi javno dostopnih podatkov analizirali vzorce oglasov za najem stanovanj v največjih slovenskih mestih in primerjali najemnine s cenami prodanih stanovanj.

Primerjava je pokazala, da si mesta po absolutni višini najemnin sledijo enako kot pri višini cen za nakup, po relativni višini najemnine glede na tržno ceno pa je njihov vrstni red nekoliko drugačen. V ekonomski teoriji se razmerje med tržno ceno in letno bruto najemnino uporablja kot eden izmed kazalcev tržne precenjenosti ali podcenjenosti nepremičnin.

Kaj je precenjeno in kaj podcenjeno

Gurs v poročilu razlaga, da se kot normalno razmerje med nakupno ceno in najemnino stanovanjskih nepremičnin razume razpon od 12,5 do 20. Razmerje, višje od 20, opozarja na tržno precenjenost stanovanjskih nepremičnin, če je nižje od 12,5 pa na podcenjenost.

Zanimivo je, da so po tem kriteriju pri nas precenjena le stanovanja v Kopru in Kranju, ne pa tudi v Ljubljani. V Mariboru in Celju, kjer so cene razmeroma nizke, pa za zdaj še ni govora o tržni podcenjenosti stanovanj.

Vir: Finance, Oglasna priloga - Nepremičninski informator

NEPREMIČNINE MARIBOR

V Mariboru prometa zelo malo - NEPREMIČNINE MARIBOR

Kupujejo predvsem tisti, ki imajo varno finančno konstrukcijo.
V Mariboru je prometa z nepremičninami malo, a v agencijah in drugih nepremičninskih družbah vendarle zaznavajo povpraševanje. Predvsem so zanimiva novejša stanovanja, seveda le za ugodno ceno.
Mojca Šauli, nepremičninska posrednica v družbi Atrium , pravi, da je promet s stanovanjskimi nepremičninami kljub slabšim gospodarskim razmeram precej živahen. V Mariboru ponudba rabljenih stanovanj presega povpraševanje, vendar za najbolj iskana stanovanja - to so tista v novejših objektih - velja, da jih je premalo glede na povpraševanje.

Najprej finančna konstrukcija

Kupujejo predvsem tisti, ki imajo varno finančno konstrukcijo, ki pa ni odvisna le od standarda kupcev. »Trenutno je največ povpraševanja po nakupu dvosobnih stanovanj, za katera se odločajo starejši oziroma zrelejši ljudje, ki ne zmorejo več vzdrževati stanovanjske hiše,« pravi Šaulijeva. Prav tako je veliko povpraševanje po dvoinpol- ali trosobnih stanovanjih, za katera se odločajo mlade družine.

Cene se ne spreminjajo

Cene ostajajo na ravni prejšnjega leta, Šaulijeva pa ne more napovedati, kaj se bo dogajalo letos, a zagotovo cene ne bodo narasle. Opaža tudi, da se dejansko iztržena cena od oglaševane v poprečju razlikuje za pet do deset odstotkov. Po mnenju sogovornice bo glavnino prometa ustvarjala prodaja rabljenih stanovanj, zato bo statistika še kar kazala nizke cene. »Glede na to, da ni realnih obetov o izboljšanju splošnega stanja v gospodarstvu, bodo kupci kupovali predvsem tisto, kar za nizko ceno izpolnjuje največ zahtevanih kriterijev,« pravi Mojca Šauli in dodaja, da se kakovostna stanovanja še vedno dobro prodajajo.

Prosilcem za posojilo preverjajo bonitete

Na vprašanje, kako ocenjuje pogoje stanovanjskega financiranja oziroma pridobivanje posojil za nakup stanovanja, Mojca Šauli pritrjuje ugotovitvam drugih nepremičninskih družb. Banke so zaostrile pogoje financiranja, kar vpliva na promet z nepremičninami. Vendar na drugi strani Šaulijeva dodaja, da ima skoraj vsak mesec katera izmed slovenskih bank posebne akcije za stanovanjska posojila. »Danes so v primerjavi z minulimi leti banke veliko previdnejše. Lahko rečem, da so šle iz ene skrajnosti v drugo, saj so včasih odobrile praktično vsako vlogo. V preteklih letih banke strank niso pregledovale prek elektronskega sistema za izmenjavo informacij o bonitetah fizičnih oseb med bankami. Danes gredo skozi to preverbo vsi prosilci,« ugotavlja Mojca Šauli.

Vir: Finance, Oglasna priloga - Nepremičninski informator

NEPREMIČNINE MARIBOR

Friday, 6 April 2012

Hiše se prodajo za polovico Gursove vrednosti - NEPREMIČNINE

Za 500 evrov za kvadratni meter gredo hiše v Uncu za med.

Iz stečajne mase je bila opravljena prva uspešnejša prodaja nepremičnin, medtem ko je več neuspešnih. Izkazalo se je namreč, da sta bili stanovanji v Celovških dvorih prodani za tri oziroma dva tisočaka za kvadratni meter.

Stečajnemu upravitelju Tonetu Kozelju vrhniških Eurogradenj je uspelo prodati štiri od petih vrstnih hiš na Uncu tik ob avtocesti. Prodajna cena za enega dvojčka je od 80 do 84 tisoč evrov. Izhodišča cena za vsakega od dvojčkov v tretji podaljšani gradbeni fazi je bila 79 tisoč evrov. To je bilo sicer drugo zbiranje zavezujočih ponudb. V prvem poskusu, ko je bila izklicna cena določena pri 99 tisočakih, Kozelj ni prodal niti ene hiše. Dvojčki so veliki 166 kvadratnih metrov in imajo 329 kvadratnih metrov pripadajočega zemljišča. Po Gursu je vsak od dvojčkov ocenjen na 161 tisoč evrov.

Betnava se prodaja v treh svežnjih

Na trg prihaja tudi večje število stanovanj v Mariboru, v naselju Betnava, ki ga je zgradil Konstruktor Invest . Od včeraj je recimo naprodaj sveženj 77 stanovanj ter 118 parkirnih mest po izklicni ceni 5,7 milijona evrov. Drugi sveženj so štiri stanovanja, skupaj velika 200 kvadratnih metrov, ter 22 parkirnih mest, ki jih stečajni upravitelj prodaja po izklicni ceni nekaj manj kot pol milijona evrov. Celotna nedokončana 17-nadstropna stolpnica S3 na Betnavi pa je naprodaj za malo manj kot 3,4 milijona evrov. Gre za izklicne cene, iz kupnine pa se bo poplačala NKBM , ki ima na gradnjah hipoteke. Ker se vse nepremičnine prodajajo v svežnju, jih bo verjetno kupila banka ali institucionalni vlagatelj.

Zakaj klavrna prodaja Celovških dvorov

Spomnimo, da je pred dobrim mesecem dni stečajnemu upravitelju Vegrada-AM Bojanu Klenovšku v Celovških dvorih uspelo prodati le dve stanovanji od 52, ki jih je ponudil v prodajo. Zdaj je znano, za kateri stanovanji gre. Za 151 tisočakov (z DDV) je bilo prodano dvosobno, 44 kvadratnih metrov veliko stanovanje z devet kvadratnih metrov veliko ložo. K stanovanju sodijo še dve parkirni mesti in shramba. Cena stanovanja za kvadratni meter neto uporabne površine brez parkirišč je okrogle tri tisočake. Drugo prodano stanovanje je trisobno, prodajna cena pa 185 tisočakov (z DDV). Stanovanje ima 87 kvadratnih metrov neto uporabne površine ter 13 kvadratnih metrov veliko ložo, shrambo in dve parkirišči. Cena za kvadratni meter neto uporabne površine je nekaj manj kot dva tisočaka. Klenovšek bo v kratkem razpisal drugi krog prodaje stanovanj; poleg neprodanih 50 stanovanj naj bi ponudil še okoli 80 drugih stanovanj. Cena pa naj ne bi bila veliko drugačna kot prvič.

Vir: Finance, Nepremičnine, Jaka Elikan

NEPREMIČNINE PTUJ

Hrvati bodo spet lahko prodajali hiše, ki nimajo uporabnih dovoljenj - NEPREMIČNINE HRVAŠKA

NEPREMIČNINE HRVAŠKA

Vlada je spremembe zakona o prostorski ureditvi že poslala v parlament.
Hrvaška vlada je danes v nujni parlamentarni postopek poslala predlog sprememb zakona o prostorski ureditvi, s katerim bodo razveljavili določbo, ki je prepovedovala nakup in prodajo poslopij, ki so bila vpisana v zemljiško knjigo, niso pa imela uporabnega dovoljenja. Obsežnejše spremembe zakona so napovedali za jesen.

Minister za gradbeništvo in prostorsko ureditev Ivan Vrdoljak je danes pojasnil, da gre za majhne spremembe, ki bodo zagotovile normalno delovanje nepremičninskega trga.

Kot je pojasnil, bodo predlagane spremembe bankam omogočile, da se vpišejo kot lastnice nepremičnin, ki jih državljani kupujejo s posojilom. Spremembe pa ne veljajo za nepremičnine, ki niso vpisane v zemljiško knjigo.

V pol leta napovedane večje spremembe

Minister Vrdoljak je danes napovedal, da bodo obsežnejše spremembe omenjenega zakona pripravili v roku šestih mesecev.

Pred kratkim je napovedal tudi spremembe zakona o postopkih z nezakonito zgrajenimi objekti, da bi olajšali legalizacijo čim večjega števila nelegalno zgrajenih stavb. Na Hrvaškem je približno 150 tisoč nelegalno zgrajenih hiš in drugih objektov.

Vir: Finance, Svet, STA

NEPREMIČNINE HRVAŠKA

Thursday, 5 April 2012

Alternativni triki prodaje nepremičnin - NEPREMIČNINE

NEPREMIČNINE PTUJ

Zaradi zastoja na nepremičninskem trgu prodajalci uporabljajo alternativne prijeme

V Izoli smo zasledili precej redko ponudbo nepremičnin: rent to buy (najemi in kupi). Za leto do dve leti in pol najamete nepremičnino z možnostjo, da jo potem odkupite. Kakšni so še drugi prodajni prijemi, s katerimi želijo nepremičninarji oživiti trg?

»Za zdaj je razmeroma malo prodajalcev, ki bi bili pripravljeni na ta model prodaje. Med 400 nepremičninami, ki jih imamo v ponudbi, so se štirje prodajalci odločili za takšen koncept. Hkrati je zanimanje na strani povpraševanja za najem in poznejši odkup precej veliko,« nam je pojasnil Edmond Petrovič iz izolske agencije Investmond . V nekaj mesecih, odkar ponuja ta prodajni model, mu ni uspelo prodati še nobenega stanovanja oziroma druge nepremičnine.

Kako poteka posel?

»Sklene se najemna pogodba, pri čemer je najemnina še enkrat višja kot ponavadi. Hkrati se sklene predpogodba za nakup in v zemljiški knjigi zaznamuje pravica do odkupa. Če v dogovorjenem roku kupec plača kupnino, postane lastnik nepremičnine, plačane najemnine pa se vštejejo v kupnino,« razlaga Petrovič. Kot dodaja sogovornik, je koncept zanimiv zlasti za tiste kupce, ki niso posojilno sposobni, pričakujejo pa, da bodo v letu ali dveh. Če pa v dogovorjenem času kupec ne plača kupnine, ostane najemnik. »Za prodajalca je ta koncept zanimiv tudi zato, ker po dveh letih najema ne gre več za novogradnjo, od katere se plačuje 8,5 odstotka DDV, ampak se plača dvoodstotni prometni davek,« dodaja Petrovič. Nekateri drugi nepremičninarji menijo, da se tako ni mogoče izogniti plačilu DDV.

Pasti takšnega modela

Nepremičninar Jožef Murko iz Dodome pravi, da to ni posebej inventivna metoda prodaje, vendar se redko uporablja; ponavadi, če si kupec želi natančno določeno nepremičnino, vendar še nima zaključene finančne konstrukcije. »Sam imam s tem slabe izkušnje. Pred leti sem oddal oziroma prodal eno stanovanje po takšni poti, kupec pa je takoj po vselitvi nehal plačevati najemnino, vendar - zaradi dolgotrajnosti sodnega postopka za izselitev - še vedno zaseda stanovanje,« razlaga Murko. Da ne gre za pravo novost, je dejal tudi Frano Toš iz Interdoma , ki dodaja, da se pri sklepanju dolgoročnejših najemov navadno doda takšna možnost, s katero si kupec tudi zagotovi nakupno ceno.

Prodajalci z roko v roki z bankami

Med precej pogoste prijeme v zadnjem letu sodi povezovanje investitorjev z bankami, ki kupcem ponujajo posojila pod ugodnejšimi pogoji, kot veljajo sicer. NLB kot upnica Vegrada AM v stečaju denimo ponuja ugodna posojila za nakup stanovanj v Celovških dvorih. Podobno tudi Taxgroup v sodelovanju s slovensko podružnico banke BKS prodaja hiše v Retečah. Ponujajo precej ugodno 20-letno podojilo po obrestni meri šestmesečni EURIBOR plus 1,6 odstotka. Kot piše v ponudbi, lahko pod takimi pogoji kupite novo hišo za 1.084,47 evra na mesec. Petrovič iz Investmonda omenja še en prijem, povezan z najemom posojil: kupcu, ki plača polovico kupnine v gotovini, gre njegova agencija za poroka pri najemu posojila. Takšen najem posojila je zanimiv, kot pravi, zlasti za tiste, ki niso zaposleni v Sloveniji, najamejo pa tu posojilo.

Še nekaj drugih prijemov

Lastniki neprodanih novogradenj še vedno želijo te oddati, vendar je takšnih izhodov manj, kot jih je bilo ob začetku krize na nepremičninskem trgu leta 2009. Zlasti pri poslovnih nepremičninah Toš opaža, da lastniki sklepajo najemne pogodbe po precej visokih cenah, vendar prvih nekaj mesecev ne plačujejo najemnine. »Pogodbene najemnine so potemtakem višje in so argument pri novih najemnikih, efektivne najemnine pa so nižje,« razlaga Toš.

Nepremičninska agencija Metropola želi kupce novogradenj privabiti tudi tako, da se odreka proviziji, ki lahko znaša največ štiri odstotke. Podjetje Koda poleg znižanih cen stanovanj v naselju Domžalska vrata v sodelovanju s podjetjem Brest Pohištvo ponuja tudi vso pohištveno opremo stanovanja. Nikjer v ponudbi novogradenj pa nismo naleteli, da bi prodajalci kot ugodnost ponujali brezplačno parkirno mesto. Nasprotno, ta so pogosto precej draga in kupce celo odvračajo od nakupa stanovanja, kot denimo v Celovških dvorih, kjer mora kupec stanovanja praviloma kupiti dve parkirni mesti za 32 tisoč evrov.

vir: http://www.finance.s

NEPREMIČNINE PTUJ